IDENTIFICACIÓ

Titular: Priventnous, S.L. (En endavant, «NOÛS»)

CIF: B-66.253.691

Domicili social: C/Pau Marsal 152 – Local 13 (08222) de Barcelona, Espanya.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 44226 Foli: 30 Inscripció: 1ª Full: 450177

Responsable mjosedorado@eca-consulting.es

Quins tractaments realitzem amb les seves dades personals?

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:

– TG01 – Gestió comptable i de llibres pròpia, en qualitat de responsable. (Base legal: Reial Decret 1514/2007, de 16 de Novembre, pel qual es regula el Pla General Comptable.)

– TG25 – Recollida de dades per a la gestió fiscal pròpia (Base legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.)

– TR09 – Seguretats sobre mesures tècniques i organitzatives en el programari aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades y LOPD.)

-TE08 – Protecció de Dades Personals (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018.)

– TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altra legislació aplicable.)

– TR01 – Sol·licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de comerç i altres disposicions mercantils.)

– TR07 – Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)

– TE04 – Gestió d’assumptes jurídics propis (Base legal: Legislació mercantil i laboral d’aplicació.)

– TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

Per què fem servir les seves dades personals?

En aquesta organització, podrem tractar les seves dades de caràcter personal exclusivament per a les finalitats que s’indiquen a continuació:

– Comprovar que s’estan duent a terme totes les mesures tècniques necessàries per a la correcta gestió de les dades personals amb el programari aplicat.

– Enviament d’informació comercial i / o publicitària mitjançant correu electrònic.

– Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat sobre el nostre productes o serveis.

– Gestió exclusiva de les incidències internes detectades en el compliment dels requisits de l’RGPD.

– Demanar l’opinió dels interessats.

– Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’empresa.

– Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.

– Actuacions per dur a terme la gestió fiscal i comptable pròpia

– Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals

– Gestió Administrativa de clients particulars

– Dur a terme la venda o prestació de servei contractat

– Comprovar que s’estan duent a terme totes les mesures tècniques necessàries per a la correcta gestió de les dades personals amb el programari aplicat.

– Enviament d’informació comercial i / o publicitària mitjançant correu electrònic.

– Gestió de les peticions d’informació rebudes per l’interessat sobre el nostre productes o serveis.

– Gestió exclusiva de les incidències internes detectades en el compliment dels requisits de l’RGPD.

– Realitzar campanyes publicitàries per publicitar els nostres serveis i / o productes.

– Demanar l’opinió dels interessats.

– Gestionar qualsevol problema d’índole jurídica que afecti l’empresa.

– Gestionar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzematge informàtic.

– Actuacions per dur a terme la gestió fiscal i comptable pròpia

– Complir el principi de limitació del termini de conservació de les dades personals

– Gestió Administrativa de clients particulars

– Dur a terme la venda o prestació de servei contractat

S’informa expressament que, en cap cas, s’elaboraran perfils amb les dades d’un menor.

Les dades personals proporcionades per vostè es conservaran mentre duri la relació contractual o, si cas, mentre no exerceixi el seu dret d’oposició o bé retiri el consentiment atorgat. Per a això, pot dirigir-se a la secció corresponent al nostre web o enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat relatiu a l’responsable.

Per què els fem servir?

Estem legitimats per tractar les seves dades personals per les següents raons:

 • El seu consentiment inequívoc, informat i exprés, en aquells supòsits en què sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada del mateix condicioni l’execució d’altres tractaments la legitimació sigui diferent, i sense que aquesta retirada afecti la licitud de l’tractament anterior a la retirada del mateix.
 • Una obligació legal del responsable de l’tractament.
 • L’execució del contracte de prestació de serveis i / o de compravenda dels productes corresponents, subscrit per vostè.

La base legal per al tractament de les seves dades és un interès legítim del responsable. Aquest interès es recolza en la prèvia realització d’un judici de proporcionalitat o ponderació entre l’interès legítim del responsable i els interessos o drets i llibertats dels interessats. Aquesta ponderació ha implicat l’avaluació de l’interès, l’avaluació de l’impacte de l’tractament sobre els interessats, l’equilibri entre els dos conceptes anteriors i la implementació de garanties addicionals. Sent la ponderació final favorable a l’responsable, el tractament es pot dur a terme de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través de l’e-mail facilitat en l’apartat corresponent a l’responsable de l’tractament.

Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Les seves dades personals es comunicaran a les següents empreses i organismes:

 • Agència Tributària
 • Bancs i caixes

Les seves dades personals no es transferiran a cap tercer país o organització internacional.

Quines dades tractem i com els hem obtingut?

Les seves dades personals s’incorporaran als següents fitxers, titularitat de l’organització:

FG01 Gestió comptable pròpia

FG15 Gestió fiscal pròpia. Recollida de dades

FE01 Manteniment informàtic

FE04 Afers jurídics propis

FR01 Sol·licituds d’informació rebuda

FR04 Campanyes publicitàries

FR05 Correus electrònics

FR07 Gestió d’incidències i / o violacions de seguretat

FR08 Demanar l’opinió dels interessats

FR09 Seguretats en el programari i maquinari

FE07 Destrucció de documents

FE08 Protecció de Dades Personals

FP01 Clients

Les dades personals que tractem en la nostra organització procedeixen de les següents fonts:

El propi interessat

Quins drets pot exercir?

Li garantim l’exercici dels drets que l’assisteixen en relació amb el tractament de les seves dades personals. En particular, l’informem que té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades.
 • Exercitar el dret d’accés a les dades personals de què disposem, obtenint informació sobre els caps del tractament, la categoria de dades tractades, els possibles destinataris, el termini de conservació, l’origen de les dades i, si escau, l’elaboració de perfils o presa de decisions automatitzades.
 • Exercir el dret de rectificació. A aquests efectes, li recordem que les dades personals de què disposem han de ser sempre un fidel reflex de la realitat, de manera que no dubti en fer ús del seu dret en cas que qualsevol dada pateixi modificació, canvi o anul·lació. 

Vostè garanteix que les dades personals que ens hagi facilitat per qualsevol via són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, sent de la seva exclusiva responsabilitat tota pèrdua o dany causat a l’responsable o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà: 

 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas la nostra organització deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims que ho impedeixin.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats descrites o bé ja no comptem amb la legitimació per tractar-los.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i sempre que estigui vinculat a la nostra entitat en base a un contracte subscrit o bé hagi atorgat consentiment per al tractament realitzat. En aquests casos, tindrà dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o bé a que es transmetin directament a un altre responsable, quan sigui tècnicament possible.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se a la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament, excepte en els casos legalment previstos, mitjançant sol·licitud escrita i signada per vostè o, si escau, per qui el representi, adreçada a l’responsable, en les adreces facilitades a aquest efecte en l’apartat primer, o bé físicament en qualsevol dels nostres establiments.

Informació addicional

Vostè també té dret a presentar reclamacions, bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (al web https://www.agpd.es/) o bé davant l’autoritat de control que correspongui.

Igualment, podrà acudir als tribunals de justícia per reclamar una indemnització.

Finalment, té dret a retirar el seu consentiment, amb la mateixa facilitat amb què el va atorgar. Per a això, pot dirigir-se a la nostra pàgina web, on trobareu la informació necessària per anul·lar d’una manera ràpida i senzilla l’autorització que se’ns ha concedit per realitzar aquestes comunicacions. També pot enviar un correu electrònic a l’adreça indicada en l’apartat relatiu al responsable.

Igualment l’informem que en cada tractament de les seves dades personals es determinen les possibles amenaces i impactes que poden haver a conseqüència de les mateixes, mitigant o eliminant si és possible, els potencials perjudicis, mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat que periòdicament es revisen per determinar la seva eficàcia. El nostre sistema de control també permet complir els principis de l’tractament de les seves dades, i pot acreditar davant l’interessat, el principi de limitació a la finalitat de l’tractament, el principi de limitació al termini de conservació, el principi de minimització de dades, així com el principi d’integritat i confidencialitat. Finalment, també li comuniquem que periòdicament rebrà enquestes que ens permetran conèixer la seva opinió sobre qualsevol suggeriment relatiu a l’tractament de les seves dades personals, a l’igual que poder donar compliment a el principi de transparència i exactitud de les dades tractades.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través de l’e-mail facilitat en el primer apartat.

Introducció. Definició i funció de Cookies

Introducció. Definició i funció de Cookies

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’Usuari. El navegador de l’Usuari memoritza Galetes al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les galetes no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur a l’acabar la sessió de navegador (les anomenades galetes de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les Galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les galetes temporals o memoritzades.

Sense el teu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les galetes en el seu navegador- no enllaçarem a les galetes les dades memoritzades amb les teves dades personals

Quin tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

Segons l’entitat que les gestiona:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien des dels nostres propis equips o domini.

Segons l’entitat que les gestiona:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien des dels nostres propis equips o domini.
 • Galetes de tercers: són aquelles que s’envien des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una tercera entitat.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Galetes de sessió: Són galetes temporals que romanen al navegador fins que abandones la pàgina web, no quedant registrades en el disc dur del teu ordinador o dispositiu equivalent. Amb ella, s’analitza les pautes de trànsit a la web, el que ens permet millorar progressivament els continguts i usos del web.
 • Galetes persistents: són les que s’emmagatzemen en el disc dur durant un temps determinat i són llegides per la nostra web cada vegada que es realitza una nova visita. Aquestes galetes expiren una vegada transcorregut el termini preestablert i s’utilitzen, habitualment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Segons la seva finalitat:

 • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari obtenir una navegació satisfactòria ja que possibiliten un bon funcionament de la web. Per exemple, permeten controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a àrees d’accés restringit, realitzar el procés de compra o formulari de sol·licitud, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials .
 • Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir a el servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris (idioma, tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, etc … ).

A continuació detallem les galetes utilitzades a la nostra web i la finalitat de les mateixes:

Galetes pròpies

A continuació s’identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció: 

Es descarrega una galeta pròpia, de tipus tècnic i de sessió, anomenada Cookie Notice & Compliance for GDPR/CCPA. Gestiona el consentiment de l’usuari per a l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació a la part superior de la pàgina al respecte.

Acceptació de l’ús de cookies. Obtenció del consentiment i forma de desactivar o eliminar les cookies.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquesta web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la web i que l’experiència a la nostra web sigui menys satisfactòria.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador:

Internet Explorer: http://Windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a l’adreça indicada en la Política de Privadesa.