Programa d’Orientació en Parentalitat Positiva (POPP)

El propòsit d’aquest programa és promoure processos de canvi cognitius, afectius i de comportament en els referents de la parentalitat. Això passa per desenvolupar un seguit de orientacions i recomanacions pràctiques sobre com construir una Parentalitat Positiva, ja que la família en totes les seves varietats i formes, continua sent la institució social fonamental de la convivència democràtica en la nostra societat. Per formular aquest propòsit cal promoure les competències parentals i de desenvolupament personal i social de les figures parentals.

Els objectius derivats del propòsit principal del Programa són

 • Fomentar en els pares i mares el canvi de les concepcions sobre el desenvolupament il’educació que recolzen les actuacions de l vida quotidiana
 • Promoure pautes educatives adequades
 • Millorar i reforçar la percepció i satisfacció parental
 • Facilitar la adaptació al canvi en el decurs de les transicions vitals
 • Fomentar el funcionament autònom i responsable en l’afrontament de la vida familiar i de les seves relacions amb l’entorn

La gran diversitat de models familiars que tenim en la societat actual i les diferències culturals, incrementen la variabilitat de la tasca de ser pares i mares. Per tant la família s’ha de concebre como un sistema dinàmic de relacions interpersonals recíproques, emmarcat i obert a múltiples contextos de influència, que pateixen processos socials i històrics de canvi.La Parentalitat Positiva es refereix al comportament dels pares i mares, fonamentat en l’interès superior del infant, del que tenen cura, desenvolupant les seves capacitats, sense violència i oferint reconeixement i orientació; incloent-hi l’establiment de límits que permeten el ple desenvolupament de l’infant. També és aquella que promou vincles afectius sans, protectors i estables; que proporciona un entorn educatiu estructurat en rutines i hàbits, mitjançant els quals es transmeten normes i valors, que proporcionen estimulació, recolzament, oportunitat d’aprenentatge i reconeixement dels èxits.

Els principis de la Parentalitat Positiva són:

 • Establiment de vincles familiars afectius i càlids
 • Construcció d’un entorn estructurat amb rutines i hàbits
 • Estimulació i recolzament a l’aprenentatge, reconeixent les pròpies habilitats de l’infant
 • Reconeixement de l’infant com a persona activa en els processos familiars
 • Capacitació dels fills i filles potenciant la seva percepció que ells son agents actiuscompetents i capaços de canviar les coses
 • Educant sense violència

L’enfocament del Programa d’Orientació en Parentalitat Positiva a partir de l’Experiència d’Aprenentatge Mediat, és de caràcter preventiu i de promoció de la Parentalitat Positiva, per ajudar a incrementar les habilitats i les capacitats de les famílies perquè es puguin minimitzar els factors de risc pel bon desenvolupament de la infància i l’adolescència.

La base teòrica i filosòfica sobre la que es fonamenta el Programa, és la Teoria de la Modificabilitat Estructural Cognitiva del professor Feuerstein, doctor en Psicologia del Desenvolupament per la Universitat de la Sorbonne, que explica els processos mitjançant els quals, les persones perceben, elaboren i comuniquen les respostes per ser més adaptables (modificables). Aquests processos, donat que són estructurals, provoquen canvis d’autoperpetuació (perdurables en el temps).

El mètode compte amb tot un seguit d’instruments i estratègies metodològiques participatives. La metodologia implica la selecció, per part del mediador, d’un seguit d’estímuls o activitats amb una intenció, aconseguint la reciprocitat de la persona mediada; construint un significat i donant una transcendència, al fet que es vol transmetre.